Estimoto wykorzystuje pliki cookie do optymalnego prezentowania strony internetowej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Polityka prywatności
estigroup_logo

Regulamin Estigroup

Stan: 15.11.2022

Ogólne Warunki Handlowe i Użytkowania
Ogólne Warunki dla usług Estigroup Sp. z o.o. określają prawa i obowiązki stron usług świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem www.estimoto.pl, www.esticampo.de oraz www.estiagro.de.

Regulamin stanowi wzór umowy
Do korzystania z któregokolwiek z powyższych stron internetowych wymagane jest potwierdzenie niniejszego Regulaminu, którego warunki stanowią integralną część umowy obowiązującej dla wszystkich użytkowników.

I. Definicje

Administrator, Estigroup:
Estigroup Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4a, 32-410 Dobczyce, reprezentowana przez Mario Lichoń, Weinbergstr. 13a, 38350 Helmstedt

Regulamin:
Niniejszy dokument stanowi umowę o świadczenie usług elektronicznych na platformach Estimoto, Esticampo i Estiagro.

Oferta:
Zobowiązująca oferta kupującego do zakupu pojazdu / maszyny w wybranej ofercie z określoną ceną. Formularz oferty: Formularz udostępniany przez Administratora na wspomnianych stronach internetowych do składania zapytań, który może być wypełniany przez sprzedających posiadających własne konto.

Ogłoszenie:
Zgłoszenie sprzedawcy chcącego sprzedać pojazd / maszynę wraz z opisem, zdjęciami, lokalizacją oraz dodatkowymi warunkami dla kupującego. Użytkownicy, czyli kupujący i sprzedawcy jako odbiorcy usługi. Kupujący może być wyłącznie przedsiębiorcą, a sprzedawca może być dowolną osobą fizyczną lub prawną.

Konto użytkownika:
Indywidualne lub czasowo ograniczone konto. Tylko kupujący mają stałe konto powiązane z hasłem i loginem. Sprzedawcy posiadają konto ograniczone czasowo do trwania ogłoszenia. To konto umożliwia publikację ogłoszenia, komunikację między administratorem a sprzedawcą (w tym przekazywanie ofert) oraz przekazywanie danych kupującego w celu finalizacji transakcji.

Termin wiążący:
Okres obowiązywania oferty, w czasie którego kupujący jest związany ofertą.

Estigroup:
Cyfrowa infrastruktura pod adresami www.estimoto.pl, www.esticampo.de i www.estiagro.de, dostarczana przez administratora i przeznaczona dla kupujących oraz sprzedających zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Urządzenie:
Urządzenie umożliwiające użytkownikowi korzystanie z usługi, takie jak smartfon, tablet, komputer.

Transakcje:
Okres publikacji ogłoszenia na stronach internetowych Estigroup. Po jego zakończeniu sprzedawca otrzymuje informacje o najlepszej ofercie. Czas ważności ogłoszenia wynika z Regulaminu (pkt II.9 Regulaminu), ale może być skrócony po uzgodnieniu między sprzedawcą a administratorem Estigroup.

Sprzedawca:
Użytkownik, który publikuje swoje ogłoszenia w celu zawarcia transakcji handlowej.

Umowa:
Porozumienie dotyczące świadczenia usług między administratorem Estigroup a użytkownikiem, z których każdy składa oświadczenie woli w tym zakresie. Przedmiot i warunki umowy są uregulowane w Regulaminie, dostępnym na wspomnianych stronach internetowych i wysyłanym sprzedawcy na podany adres e-mail, co stanowi obowiązujące dodatkowe postanowienia dla umowy kupującego.

II. Przedmiot i przebieg świadczenia usług

Ogólne postanowienia
 1. Przedmiotem świadczenia usługi jest ustalenie warunków korzystania z platform Estimoto, Esticampo i Estiagro; sprzedawcom udostępniana jest przez Administratora platforma ogłoszeń, a kupującym umożliwia się składanie wiążących ofert. Najlepsze oferty są prezentowane i przekazywane sprzedawcy, co umożliwia obu użytkownikom zawarcie transakcji. Dla sprzedawcy korzystanie z usługi jest bezpłatne, a ogłoszenia mogą być przez niego umieszczane niezobowiązująco. Opłata za korzystanie z usługi jest pobierana tylko od powiązanych kupujących i tylko wtedy, gdy oferta zostanie zaakceptowana przez sprzedawcę. Szczegółowe regulacje znajdują się w umowie kupującego.
 2. Kupujący może korzystać z usługi tylko w połączeniu z kontem użytkownika, które jest tworzone przez Administratora po zawarciu umowy kupującego.
 3. Celem Estigroup jest umożliwienie procesu sprzedaży zgodnie z pkt. II.1 Regulaminu, przy czym Estigroup nie staje się stroną w zawieraniu umowy. Użytkownicy zawierają transakcje bez udziału Administratora. Z przekazania oferty nie wynika dla sprzedawcy żadne zobowiązanie do zawarcia umowy.
 4. Sprzedawcami mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i które mają stałe miejsce zamieszkania w granicach Unii Europejskiej. Kupującymi mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, z którymi Administrator podpisał umowę kupującego.
 5. Ogłoszenie: Sprzedawca publikuje ogłoszenie z zamiarem zawarcia umowy dotyczącej pojazdu lub maszyny, do której posiada w szczególności prawo własności lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy kupna. Poprzez publikację zgadza się jednocześnie na to, że potencjalni kupujący i zainteresowani mogą przeglądać jego ogłoszenie i składać oferty, o ile posiadają konto w Estigroup.
 6. Sprzedawca publikuje ogłoszenie za pomocą tymczasowego konta użytkownika, zawierającego wszystkie niezbędne informacje, adres e-mail, numer telefonu oraz, jeśli istnieją, dodatkowe wymagania dotyczące oferty. Cena nie jest podawana. Przed publikacją sprzedawca musi zaakceptować regulamin.
 7. Poprzez publikację zdjęć na platformie Estigroup sprzedawca potwierdza, że posiada prawa autorskie do tych zdjęć i że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i praw do wizerunku. Sprzedawca zapewnia, że na zdjęciach nie ma osób ani danych umożliwiających identyfikację sprzedawcy; w przypadku naruszenia tych wymagań lub jeśli Administrator podejrzewa takie naruszenie na podstawie własnej analizy lub na podstawie otrzymanego zgłoszenia, Administrator ma prawo usunąć ogłoszenie i zdjęcie z platformy Estigroup natychmiast i na stałe. Ogłoszenie zostanie wyświetlone w portalu kupującego po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Administratora.
 8. Używane zdjęcia muszą odzwierciedlać rzeczywisty stan oferowanego pojazdu/maszyny i nie mogą być mylące. Zdjęcia muszą być aktualne i wyraźnie pokazywać wszelkie uszkodzenia lub wady. Akcesoria widoczne na zdjęciach, które typowo są używane z pojazdem lub zamontowane, są częścią ogłoszenia, chyba że są wyraźnie wyłączone.
 9. Ogłoszenie zostanie opublikowane 1 do 7 dni (czas trwania ogłoszenia) po zatwierdzeniu przez Administratora i pojawieniu się na portalu kupującego.
 10. Po zakończeniu czasu trwania ogłoszenia (i w przypadkach wyjątkowych, jeśli zostały wcześniej ustalone indywidualnie między sprzedawcą a administratorem przed zakończeniem czasu trwania ogłoszenia) sprzedawca otrzymuje wysokość najlepszej oferty. Dane kupującego są udostępniane sprzedawcy tylko wtedy, gdy chce on zaakceptować ofertę zgodnie z regulaminem. Jeśli ogłoszenie zostanie wycofane przed zakończeniem czasu trwania ogłoszenia, sprzedawca nie otrzymuje dalszych informacji na temat ofert. Sprzedawca może jednak uzyskać informacje na temat liczby złożonych ofert przed zakończeniem ważności ogłoszenia kupującego, jeśli wysyła zapytanie e-mailowe do administratora.
 11. W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody sprzedawcy i administratora Estigroup, okres wyświetlania ogłoszenia może zostać skrócony, a najlepsza oferta może zostać przekazana sprzedawcy wcześniej, niż wynikałoby to z postanowień regulaminu. Skrócenie okresu wyświetlania oferty nie wpływa na długość okresu wiążącego ofertę zgodnie z regulaminem. Estigroup nie ponosi odpowiedzialności wobec kupujących za skrócenie okresu wyświetlania ogłoszenia.
 12. Jeśli Estigroup uzna, że nie można łatwo uzyskać ofert na pojazd lub przez dłuższy czas nie wpływają oferty, Estigroup ustala realistyczną cenę zakupu od dealerów (szacunek). Estigroup następnie informuje i pyta niezobowiązująco, czy użytkownik chciałby sprzedać swój pojazd w tej cenie. Po potwierdzeniu, Estigroup poszukuje kupca zgodnie z ustaloną ceną.
 13. Oferty: Kupujący składa wiążącą ofertę zakupu pojazdu / maszyny, wypełniając formularz oferty z podaną przez siebie ceną i potwierdzając, że jego oferta jest wiążąca i obowiązująca do końca ważności ogłoszenia oraz okresu wiążącego ofertę zgodnie z regulaminem; potwierdza swoją decyzję za pośrednictwem Estigroup i klikając w pole "Licytuj".
 14. Najlepsza oferta to oferta, która zawiera najwyższą cenę i spełnia wszystkie inne wymagania sprzedawcy. Kupujący nie mogą zobaczyć ofert innych kupujących. Każdy kupujący, który złożył ofertę zakupu, otrzymuje na platformie informację w ciągu kilku minut, czy jego oferta jest obecnie najwyższa („Najwyższa oferta”), czy też nie („Przebita”) oraz czy pojawiają się nowe oferty i czy mają one wpływ na to, że oferta tego kupującego nadal jest najwyższa.
 15. Przekazywanie oferty: Sprzedawcy przekazywana jest jedna lub więcej ofert (bez danych kupującego) (Okres wiążący wynosi 7 dni). Może on je przejrzeć i poinformować, że chce je zaakceptować. Zazwyczaj najlepsza oferta jest przekazywana sprzedawcy zgodnie z pkt. II.13 Regulaminu. W przypadku wyjątkowym, jeśli istnieją oferty, z których jedna przewyższa najwyższą cenę, ale nie spełnia wszystkich wymagań sprzedawcy oraz inna, która cenowo nie jest najwyższa, ale spełnia wszystkie pozostałe wymagania sprzedawcy, Administrator zobowiązuje się przekazać informacje o obu ofertach sprzedawcy bez danych tych kupujących. Sprzedawca może poinformować, że chce zaakceptować jedną z przekazanych ofert. To postanowienie nie stanowi modyfikacji zobowiązań Estigroup wobec kupujących, że przekazuje im informacje, czy ich oferta jest najwyższa/nie jest najwyższa tylko w przypadku ofert spełniających wszystkie dodatkowe wymagania sprzedawcy.
 16. Do końca okresu wyświetlania ogłoszenia kupujący może nieodwołalnie zwiększyć swoją ofertę. Zmiany w ofercie są potwierdzane przez administratora, jeśli zmiana w porównaniu do ostatniej oferty tego kupującego jest korzystniejsza dla sprzedawcy. Po zakończeniu okresu wyświetlania ogłoszenia oferta nie może być ani zmieniona, ani wycofana przez kupującego do końca okresu wiążącego ofertę.
 17. Realizacja usługi: Sprzedawca może poinformować, że chce zaakceptować ofertę. Sprzedawca może odrzucić ofertę bez podania przyczyny. Sprzedawca może w dowolnym momencie, również podczas trwania okresu wyświetlania ogłoszenia i okresu wiążącego ofertę, wycofać motocykl ze sprzedaży.
 18. Jeśli sprzedawca zaakceptuje ofertę kupującego, zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między nimi. Estigroup nie jest stroną tej umowy.
 19. Po tym, jak sprzedawca zadeklaruje chęć zaakceptowania oferty kupującego, kupujący otrzymuje dane sprzedawcy, a sprzedawca otrzymuje dane kupującego.
 20. Sprzedawca nie może udostępniać swoich danych kupującemu w żaden inny sposób niż za pośrednictwem administratora (np. na dostarczonych zdjęciach). Administrator ma prawo wykluczyć użytkowników, ich ogłoszenia oraz oferty, jeśli stwierdzi naruszenie regulaminu lub praw osób trzecich lub ma wątpliwości co do elementów ogłoszenia. Administrator nie jest zobowiązany do sprawdzania, czy ogłoszenia lub oferty naruszają prawa osób trzecich. Ma jednak obowiązek zareagować niezwłocznie na wszelkie zgłoszenia naruszeń prawnych dotyczących takich ogłoszeń lub ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

III. Prawa i obowiązki sprzedawcy

Po oświadczeniu sprzedawcy, że chce zaakceptować ofertę kupującego, kupujący ma następujące obowiązki i prawa:
 1. ustalić z sprzedawcą w krótkim terminie datę odbioru i płatności,
 2. odebrać motocykl od sprzedawcy w ciągu 14 dni roboczych, chyba że sprzedawca zgodził się na późniejszy termin; przekazanie ma nastąpić w miejscu wyznaczonym przez sprzedawcę,
 3. Przed dokonaniem płatności kupujący ma prawo do sprawdzenia pojazdu/maszyny, między innymi poprzez jazdę próbną (jeśli pojazd się do tego nadaje) lub w ramach kontroli technicznej w miejscu odbioru,
 4. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za motocykl gotówką lub przelewem w czasie rzeczywistym, chyba że sprzedawca zgodził się na inny sposób płatności,
 5. Kupujący ma prawo do weryfikacji tożsamości sprzedawcy oraz jego prawa własności do przedmiotu zakupu. Jeśli sprzedawca nie jest właścicielem, może on zawrzeć umowę kupna po przedstawieniu pełnomocnictwa specjalnego,

IV. Prawa i obowiązki kupującego

Po oświadczeniu sprzedawcy, że chce zaakceptować ofertę kupującego, kupujący ma następujące obowiązki i prawa:
 1. ustalić z sprzedawcą w krótkim terminie datę odbioru i płatności,
 2. odebrać motocykl od sprzedawcy w ciągu 14 dni roboczych, chyba że sprzedawca zgodził się na późniejszy termin; przekazanie ma nastąpić w miejscu wyznaczonym przez sprzedawcę,
 3. Przed dokonaniem płatności kupujący ma prawo do sprawdzenia pojazdu/maszyny, między innymi poprzez jazdę próbną (jeśli pojazd się do tego nadaje) lub w ramach kontroli technicznej w miejscu odbioru,
 4. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za motocykl gotówką lub przelewem w czasie rzeczywistym, chyba że sprzedawca zgodził się na inny sposób płatności,
 5. Kupujący ma prawo do weryfikacji tożsamości sprzedawcy oraz jego prawa własności do przedmiotu zakupu. Jeśli sprzedawca nie jest właścicielem, może on zawrzeć umowę kupna po przedstawieniu pełnomocnictwa specjalnego.

V. SLA i wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Estigroup konieczne jest posiadanie lub dostęp do urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu, platformy e-mailowej oraz wyszukiwarki internetowej do przeglądania stron internetowych lub urządzenia umożliwiającego nawiązanie połączenia telefonicznego. Do przetwarzania zdjęć wystarczy smartfon z aparatem fotograficznym oraz prostym programem do edycji zdjęć dostarczonym przez producenta smartfona.
 2. Korzystanie z Estigroup jest bezpłatne pod warunkiem, że nie obejmuje kosztów związanych z dostępem do Internetu przez użytkownika. Koszty dostępu do Internetu zależą od opłat operatora za sieć, z której korzysta użytkownik. Kontakt z administratorem za pośrednictwem e-maila lub telefonu nie wiąże się z dodatkowymi opłatami dla administratora - użytkownik ponosi jedynie koszty połączeń lub korzystania z Internetu zgodnie z opłatami ustalonymi przez danego dostawcę.
 3. Korzystanie z Estigroup za pośrednictwem strony internetowej jest możliwe pod warunkiem, że użytkownik ma jedną z poniższych przeglądarek:
  1. Firefox 3.5 lub nowsza wersja;
  2. IE 9.0 lub nowsza wersja;
  3. Chrome 10.0 lub nowsza wersja;
  4. Opera 10.0 lub nowsza wersja;
  5. Edge
 4. W celu rozwoju platformy internetowej oraz minimalizacji zakłóceń, Estigroup regularnie przeprowadza przerwy techniczne, podczas których wprowadzane są zmiany w systemie informatycznym. Przerwy te odbywają się preferowanych godzinach nocnych według czasu niemieckiego. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanym czasie i długości przerwy co najmniej kilka godzin wcześniej na głównych stronach Estimoto.
 5. Sytuacja, w której w danym momencie większość lub wszyscy użytkownicy nie mogli korzystać z podstawowych funkcji Estimoto z powodu problemów związanych z systemem informatycznym, jest uznawana za awarię techniczną. W szczególności nie mogli się zalogować, składać, akceptować lub odrzucać ofert oraz publikować ogłoszeń.
 6. W przypadku wystąpienia awarii technicznej:
  1. ogłoszenia na platformie Estigroup nie mogą być opublikowane;
  2. oferty od sprzedawców nie mogą być zaakceptowane;
  3. oferty od kupujących nie mogą być modyfikowane;
  4. okres ważności ogłoszenia lub pozostały czas na akceptację oferty przez sprzedawcę zostaje przedłużony o czas, w którym wystąpiła awaria techniczna. Czas ten jest liczony w godzinach i zaokrąglany do pełnych godzin.
 7. Jako błąd techniczny uważa się każdy problem techniczny związany z funkcjonalnością systemu informatycznego administratora, który różni się od powyższego. Decyzję o ewentualnym odszkodowaniu i zwrotach podejmuje administrator zawsze po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając rodzaj, czas trwania i zakres negatywnych skutków.

VI. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników za usunięcie ogłoszenia i nie jest zobowiązany do podawania powodu.
 2. Administrator nie jest stroną w transakcji między kupującym a sprzedawcą; nie gwarantuje, że sprzedawca ma uprawnienia do zawarcia transakcji, ani nie ponosi odpowiedzialności za legalność transakcji i jej wykonanie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie sprzedawcy, za niewłaściwe lub brakujące wykonanie transakcji przez sprzedawcę, a także za skutki działań sprzedawcy lub osób trzecich. Administrator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo i legalność pojazdów / maszyn, które zostały sprzedane w wyniku złożonej oferty, za zdolność do zawierania umów przez sprzedawcę oraz za poprawność i wiarygodność podanych przez nich informacji.
 4. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za działania kupującego, w tym za zapłatę ceny. Administratorowi przysługują wyłącznie opłaty od kupującego za korzystanie z Estigroup, określone w umowie kupującego.
 5. Dostawca wyłącza swoją odpowiedzialność za lekkomyślne naruszenia obowiązków, o ile nie dotyczą one istotnych obowiązków umownych, szkód wynikających z naruszenia życia, ciała lub zdrowia, gwarancji lub roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkty. To samo dotyczy naruszeń obowiązków przez zastępców wykonawczych i przedstawicieli ustawowych dostawcy. Istotne obowiązki umowne to abstrakcyjne obowiązki, których spełnienie umożliwia właściwe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu strony umowy mogą regularnie polegać. Do istotnych obowiązków umownych w umowie o świadczenie usług należy w szczególności obowiązek świadczenia obiecanych usług.
 6. Estigroup nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie linii telekomunikacyjnych ani za awarie prądu lub serwerów, które nie znajdują się w obszarze wpływu dostawcy, ani w przypadkach siły wyższej. Obowiązek ustawowy i niezbywalny pozostaje nienaruszony.

VII. Obsługa danych

 1. Administrator danych osobowych, które są niezbędne do świadczenia usług i które są podawane przez użytkowników, to Estigroup sp. z o.o., ul. Cegielniana 4a, 32-410 Dobczyce.
 2. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania statusu użytkownika i korzystania z usługi.
 3. Administrator danych zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy.
 4. Dane osobowe kupującego i sprzedawcy są znane wyłącznie administratorowi. Administrator udostępnia dane osobowe kupującego i sprzedawcy wzajemnie po zaakceptowaniu oferty przez kupującego. Kupujący otrzymuje wszystkie dane sprzedawcy drogą mailową.
 5. Administrator dba o poufność i ochronę danych osobowych.
 6. Użytkownicy mają zawsze prawo dostępu, modyfikacji i usuwania swoich danych osobowych.

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji, jeśli usługa nie zostanie zrealizowana przez Administratora zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. W przypadku reklamacji należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem i wysłać e-mail na adres: info@estigroup.de z tematem "Reklamacja".
 3. W reklamacji należy przekazać dane użytkownika, w szczególności: imię i nazwisko, datę rejestracji konta w Estigroup lub dzień korzystania z Estigroup, e-mail użytkownika lub inne dane użyte podczas rejestracji lub korzystania.
 4. E-mail powinien zawierać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i czas wystąpienia naruszenia, a także dane kontaktowe. Przekazanie tych informacji przyspieszy proces reklamacji.
 5. Wszelkie reklamacje użytkowników dotyczące treści i działania Estigroup zostaną przez Administratora możliwie szybko, najpóźniej w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od otrzymania reklamacji użytkownika, przeanalizowane. Administrator poinformuje użytkownika o wynikach rozpatrzenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej i udzieli odpowiedzi na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.

IX. Zmiana Regulaminu

 1. zmiana obowiązujących przepisów prawnych regulujących odpowiednie obszary związane z działalnością Administratora;
 2. konieczne zmiany redakcyjne w Regulaminie;
 3. zmiana prowadzenia i funkcjonowania stron internetowych lub portalu wynikająca z obiektywnych i niezależnych przyczyn technologicznych lub technicznych;
 4. zmiana warunków korzystania ze stron internetowych lub portalu, która w porównaniu do dotychczasowych warunków nie pogarsza sytuacji użytkowników;
 5. konieczna aktualizacja danych Administratora, które zostały wymienione w Regulaminie;
 6. W przypadku zmiany Regulaminu z przyczyn wymienionych w powyższym pkt. IX.1, Administrator informuje Kupującego za pośrednictwem udostępnionego mu adresu e-mail o planowanej zmianie co najmniej 30 (słownie: trzydzieści) dni wcześniej. Administrator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe poinformowanie Kupującego o planowanej zmianie Regulaminu. Dla Sprzedawców zawsze obowiązują warunki Regulaminu obowiązujące w dniu opublikowania ich ogłoszenia.
 7. Powiadomienie Kupującego o planowanej zmianie Regulaminu. Dla Sprzedawców zawsze obowiązują warunki Regulaminu obowiązujące w dniu opublikowania ich ogłoszenia.
 8. Kupujący może wypowiedzieć umowę kupna w ciągu 30 (słownie: trzydzieści) dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Swoje wypowiedzenie Kupujący może przesłać drogą e-mailową na adres e-mail: info@estigroup.de. Powyższe nie wyklucza możliwości wypowiedzenia umowy kupna przez Kupującego w dowolnym momencie na podstawie Regulaminu.
 9. Zmiana Regulaminu obowiązuje Kupującego, jeśli został mu przesłany drogą e-mailową i jeśli Kupujący nie wypowiedział umowy kupna w określonym terminie zgodnie z pkt. IX.3 powyżej.

X. Wypowiedzenie umowy

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie. Umowa między Kupującym a Sprzedawcą pozostaje nienaruszona i wykracza poza odpowiedzialność Administratora.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego jako uzupełnienie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora będą rozstrzygane przez właściwe, niemieckie sądy powszechne.
 3. Kontakt w sprawach wsparcia i pomocy technicznej odbywa się drogą e-mailową pod adresem: kundendienst@estimoto.de.
 4. Wszelkie grafiki, rozwiązania techniczne i inne elementy strony usługowej, w szczególności kody HTML i XHTML, CSS, JavaScript oraz linki multimedialne, do których użytkownicy nie posiadają praw, podlegają prawom autorskim, które przysługują Administratorowi.
 5. Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie, jeśli przyczyną zakończenia świadczenia usługi (w szczególności usunięcia ogłoszenia) było otrzymanie przez Administratora informacji, która uzasadniała działanie lub otrzymanie odpowiedniego urzędowego komunikatu, że użytkownik naruszał ogólnie obowiązujące przepisy prawa podczas korzystania ze stron internetowych lub portalu lub je omijał, w szczególności na niekorzyść osób trzecich oraz nie spełniał postanowień Regulaminu.
 6. Z uwzględnieniem postanowień Regulaminu, wszystkie treści opublikowane na stronach internetowych są prawnie chronione, w tym prawa autorskie, i stanowią własność Administratora. Przy tym przestrzegane są prawa sprzedawcy do obrazów motocykli publikowanych na portalu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, jakie Administrator poniósł w wyniku korzystania z jakiejkolwiek treści bez zgody Administratora.
 • Regulamin wchodzi w życie dnia: 15.11.2022r.